Home >

为什么太阳会发光?

太阳会发光是因为核聚变反应产生的高温和巨大的压力使得氢气转化为氦气,释放出大量的能量,从而导致太阳产生强烈的光和热。

太阳会发光是因为核聚变反应产生的高温和巨大的压力使得氢气转化为氦气,释放出大量的能量,从而导致太阳产生强烈的光和热。

为什么太阳会发光?
上一篇:为什么要学习?
下一篇:新冠疫情对全球经济的影响

已有0条评论,期待您的留言!

昵称
邮箱
网址
smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley

助眠